Etter en lengre periode med lite fremdrift i prosjektutviklingen for vann- og avløpsanlegg i regi av Råde VA Utvikling, kan vi nå meddele at vi står ved en viktig og hyggelig milepæl. Det er ulike årsaker for at ting har tatt tid, men det viktigste er at vi nå er klar for å utvikle prosjektet videre, slik at vann og avløp blir tilgjengelig for fastboende og fritidsbebyggelse på Oven, Tasken, Helgerød og Akerskogen.

Offentlige myndigheter

Råde VA gjennomfører en søknadsprosess over to trinn ovenfor Råde kommune. Trinn én innebar å sende inn rammesøknad for tiltaket. Med bakgrunn i at utbyggingen skal skje i LNF/vernet område krevde det dispensasjonssøknad som ble behandlet av fylkeskommunen.

Gledelig nok ble rammesøknaden vår godkjent av Råde kommune 22. november 2018. Vi jobber nå med å få alt på plass, slik at vi får sendt inn søknad om igangsetting (IG) i første av flere utbyggingsområder, innen utgangen av august 2019.

Råde kommune har på sin side jobbet med sin hovedplan for vann og avløp for perioden 2019 -2029, og har i denne kommet frem til at de skal fremføre kommunalt ledningsnett flere steder i området hvor Råde VA har fått innvilget rammesøknad. Dette får positive konsekvenser for vår løsning, da vi i realiteten kan redusere vår egen utbygging, og få påkobling til kommunalt nett nærmere enn tidligere antatt. Kommunens reviderte hovedplan ble vedtatt 6. desember 2018.

Fremdrift Råde VA Utvikling

Råde VA Utvikling har i dag 50 medlemmer. Vi skulle gjerne sett at vi var flere på dette tidspunkt, men har full forståelse for at en krevende og lang prosess med utarbeidelse av rammesøknad og behandling av denne, har gjort at flere har vegret seg for å melde seg inn. Vi håper at vi nå kan betrygge innbyggere og fritidsbeboere med at den største administrative jobben er gjort, og at vi nå beveger oss mot en utførelses-fase, hvor totalentreprenøren begynner sitt arbeid.

Nye medlemmer vil ikke bli fakturert før igangsettingstillatelse (IG) er gitt.

Fra rammesøknad ble godkjent har vi jobbet med å samordne våre planer mot kommunens utbyggings- og fremdriftsplaner. Vi har hatt flere møter med kommunen, for slik å forsikre oss om at vår løsning og våre planer er tilpasset kommunens planer.

Ut fra de tilkoblingsmuligheter kommunen har prosjektert per i dag, vil det være mest rasjonelt å starte i område Akerskogen og Torkilstad. Det er derfor blitt sendt ut nabovarsel og avholdt tre informasjonsmøter på dette området, hhv. 23.,27. og 28. mai. Tilsvarende vil bli gjort for de andre utbyggingsområdene. Vi har dialog med kommunen, slik at vi på best mulig måte kan avpasse våre planer og fremdrift til kommunens videre prosjektering og planer for tilkoblingspunkter på sitt anlegg. Når det nærmer seg anleggsstart, vil medlemmene bli kontaktet for å avklare plassering av pumpe og stikkledninger.

Totalentreprisen

Endelig avtale med totalentreprenør ventes ferdig medio august 2019. Med bakgrunn i kommunens reviderte hovedplan har det vært nødvendig for oss å gjøre endringer på kontraktsgrunnlaget med totalentreprenør. Endringene i kontrakten er nå på plass. Forut for kommunens godkjennelse av IG må totalentreprenør detaljprosjektere løsningen. Arbeidet med dette er i gang for områdene Akerskogen og Torkilstad. Detaljprosjektering og utbygging på de andre områdene vil vi søke å gjennomføre etter mest mulig hensiktsmessig måte, med utgangspunkt i kommunens videre planer.

Videre fremdrift

Vi vil videre jobbe for å gjennomføre utbyggingen av VA-anlegget på en god og hensiktsmessig måte, til det beste for medlemmene. Tinde Infra AS – tidligere Norsk trykkavløp er en viktig samarbeidspart for å sikre god gjennomføring. Norsk Trykkavløp ble høsten 2018 kjøpt opp av Tinde utvikling as og har endret navn til Tinde Infra AS. Alle tidligere avtaler videreføres uten endringer.

Vi håper også at vi nå kan øke frekvensen av informasjon knyttet til utbyggingen. Etter rammesøknad ble godkjent og nødvendig arbeid knyttet til kontrakt med entreprenør er gjort, har vi nådd en viktig milepæl. Dette håper vi kan gi oss mer viktig og riktig informasjon å dele med medlemmene. Hvis det skulle være spørsmål om valgt løsning, medlemskap eller lignende, er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser