Råde VA Utvikling SA er organisert seg slik at det er oppnevnt et styre som gjennomfører utbygging av vann- og avløpsanlegg på vegne av medlemmene. Råde Utvikling SA er et ikke-kommersielt selskap som har til hensikt å bygge ut vann- og avløpsløsning for medlemmene. Medlemmene er eiere og har full råderett over selskapet.

«Det er gratis å bli medlem i Råde VA Utvikling. Første avdrag av investeringstilskudd vil betales inn når det er gitt igangsettingstillatelse for ditt delområde».

For å sikre at utbyggingen skjer på best mulig måte, med minst mulig usikkerhet og risiko for medlemmene, er Tinde Infra AS kontrahert som medhjelpere innenfor tekniske fag og søknadsprosess.

Investeringstilskuddet per medlem er satt til NOK 250.000 og skal dekke alle kostander til etablering av fellesanlegg. Av investeringstilskuddet er det satt av i størrelsesorden NOK 225.000 til entreprisekostnad. Altså ligger det rundt 10% i administrative kostander. Hovedsakelig knyttet til faglig og teknisk støtte, advokatbistand, revisjon, løpende utgifter, styrehonorarer osv.
Hele utbyggingsområde er delt opp i delområder. Hvert delområde utbygges etter fremdriften til Råde Kommune. Råde VA Utvikling SA er helt avhengig av Råde kommune sin utbygging for å kunne levere vann og transportere bort avløp.

Entreprise:
Det er valgt en totalentreprise-modell for gjennomføringen av arbeidene. En totalentreprise gir oss mulighet til å sette krav til løsningen, heller enn å skulle detalj-spesifisere og prosjektere denne selv. Videre vil entreprenør også kunne bidra med sin kompetanse og erfaring innenfor de rammene som Råde Utvikling SA har satt.

Med en totalentreprise vil også en stor del av ansvaret for funksjonsgaranti på installasjoner påfalle totalentreprenør med sine underleverandører. Det vil dermed være enklere for driftsselskapet (etter overføring fra Råde VA Utvikling) å fremsette spørsmål, avklaringer eller reklamasjoner i garantitiden, da ansvarsforholdet etter kontrakten er avklart.

Med bakgrunn i at Råde Utvikling SA ikke kan – eller bør – stille sikkerhet for sine forpliktelser har vi forhandlet oss frem til at entreprenør påtar seg alt ansvar, blant annet for «grunnforhold». Dette er i utgangspunktet unormalt i entrepriseforhold. Dette betyr at entreprenør ikke kan fremme krav om endring med bakgrunn i at grunnforhold ikke var «som man trodde».
«Hvis delområde klarer å få 50% deltagelse eller mer, reduseres kostnaden for den enkelte Hvis kostnaden reduseres, enten ved reduserte faktiske kostnader, eller ved over 50% oppslutning overføres gjenstående kapital til driftsselskapet».

Anskaffelsen / kontrakten, er forhandlet frem for å få et anlegg som har høy kvalitet og med gode forutsetninger for lave levetidskostnader. Det har hele tiden vært avveininger mellom investeringskostnader og driftskostnader. Ved å velge robuste løsninger med anerkjente leverandører er forutsetninger for et trygt og driftssikkert anlegg tilstede. Til glede for medlemmene.

Grensesnitt:
Råde VA Utvikling skal bygge medlemmenes fellesanlegg. I dette ligger alt av infrastruktur som ligger fra kommunalt påkoblingspunkt og frem til det enkelte medlems pumpestasjon. I tilknytning til pumpestasjon blir det lagt igjen vannledning i kveil som strekker seg inn under grunnmuren til medlemmet. Installasjoner i eget bygg (rør, våtrom osv.) blir ikke administrert av Råde VA Utvikling.
Se artikkel for grafisk fremstilling: https://rade-va.no/index.php/aktuelt/24-grensesnitt

Plassering av pumpekum:
Plassering av pumpekum avtales når arbeidet på ditt delområde startes. Det vil gjennomføres befaringer med representant fra Råde VA Utvikling og evt. Entreprenør. Det skal være selvfall fra hus/hytte og frem til pumpekum. Fellespumper plasseres etter samme prinsipp, inne på en av eiendommene.

Pumpekummen for enkelt husstand er 140 cm høy. Denne graves ned eller omfylles på hensiktsmessig måte, slik at den ikke fremstår som sjenerende. Øverste delen, ca. 30 cm må være over bakkeplan, og tilgjengelig for service / vedlikehold.

 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser