Her har vi samlet emner og temaer som vi ofte får spørsmål om. Vi håper dette er til nytte for deg.

1. Virksomheten og organisering

Hovedårsaken til at Råde VA legger opp til å utbygge forholdsvis store områder med et stort antall medlemmer er at dette innebærer økonomisk stordrift. Dette innebærer først og fremst lavere investeringskost per medlem, men også lavere driftskostnader etter at anlegger er satt i drift. Det vil dessuten erfaringsmessig være mye å spare på prosjektledelse, herunder forprosjektering, søknadsarbeid, kontrahering av entreprenør etc. Det vil dessuten være økonomi til å skaffe til veie tilstrekkelig kompetanse til store, contra små prosjekter.

Styret i Råde VA er klar over at det finnes motforestillinger mot store anlegg og stordrift. Det er derfor besluttet å dele prosjektet inn i geografiske delområder. Et slikt delområde kan eksempelvis begrenses til Oven eller Tasken, slik som det foreslås. Det vil da bli inngått en separat avtale med entreprenør om utbygging av et slikt område. Tidspunktet for når utbyggingen kommer i gang, vil avhenge av påmeldingen i området og tidspunktet for innvilget igangsettingstillatelse (IG) fra Råde kommune. Det forutsettes dessuten at anleggene i de ulike delområdene kan startes opp- og driftes uavhengig av hverandre. 

Delprosjektet vil dessuten få en separat økonomistyring med en egen klientkonto øremerket for investeringstilskudd fra medlemmer i det aktuelle delområdet. Det vil være ønskelig og naturlig at styret i Råde VA har representasjon fra hvert delområde, spesielt gjennom planleggings- og utbyggingsfasen. Denne modellen gjennomføres nå i et tilsvarende prosjekt, og kompenserer for en rekke ulemper ved store anlegg.

Når det gjelder fremtidig drift og vedlikehold, viser det seg erfaringsmessig at det det er gunstig å komme inn under større avtaler med profesjonelle aktører med kontinuerlig beredskap. Dette innebærer lavere priser og profesjonell oppfølging for det enkelte delområde/medlem.

2.  Gjennomføring - avtaler

Utgangspunktet er at de avtaler Råde VA inngår med leverandører, grunneiere og andre aktører er av intern karakter. Dette innebærer at innholdet i disse ikke vil bli åpnet for innsyn med mindre begge parter samtykker i dette. 

Det er inngått en avtale med Norsk Trykkavløp AS om bistand til forprosjektering, prosjektstyring og forretningsførsel frem til ferdigstillelse og overtagelse av anlegget. Avtalt honorar er 10% av de investeringstilskudd som innbetales fra medlemmene. 

Det er inngått en timebasert avtale om advokatbistand med Advokatfirmaet LEX AS. Timeprisen er kr. 1 600 og honoraret avregnes månedlig mot godkjente timelister.

Når det gjelder kontrahering av utførende entreprenør er målsetningen å inngå en totalentreprise basert på NS 8407 med en solid og kompetent aktør, se nedenfor. 

Styrets målsetning er å avtale vederlagsfri etablering av VA-anleggets fellesledninger på de aktuelle grunneiendommene. I enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt å yte et vederlagsfritt tilknytningspunkt som ulempeerstatning.  De rettigheter som avtales vil bli tinglyst som servitutter i favør av Råde VA. Styret har vært i dialog med eierne av de fleste grunneiendommene som vil bli berørt av utbyggingen. Det er styrets målsetting at alle nødvendige grunneieravtaler vil komme på plass i løpet av våren, før IG blir innvilget.

3. Forutsetninger for oppstart, økonomi og gjennomføring

Av investeringstilskuddet er inntil kr. 225 000 øremerket totalentreprenøren for den fysiske leveransen, inkludert prosjektering. Dette beløpet deles inn i flere avdrag og faktureres fra Råde VA til det enkelte medlem etter at følgende to forutsetninger er innfridd:

a)    IG er innvilget på det aktuelle delområdet
b)    Det er påmeldt et tilstrekkelig antall medlemmer i delområdet for at utbyggingen vil bli økonomisk regningssvarende for entreprenøren. Det har vært antydet at antall medlemmer kan ligge på ca. 120 medlemmer for Oven/Tasken-området. Dette vil være gjenstand for forhandlinger med entreprenøren.

De kr. 225 000 innbetales på områdets klientkonto hos Advokatfirmaet LEX for videre utbetaling til entreprenøren i samsvar med en predefinert betalingsplan. Denne betalingsplanen er en del av entreprenørens oppstarts-avtale for det aktuelle delområdet. Det avtales en baktung betalingsplan som sikrer at utbetaling ikke vil skje før de tilførte leveransene er høyere enn utbetalingen. Dette vil bli kontrollert av et byggherreombud som engasjeres av Råde VA. Det vil i tillegg bli krevd en entreprenørgaranti på minimum 15% av entreprisekosten for delområdet. Entreprisekosten blir avtalt pris multiplisert med antall medlemmer.

Råde VA påtar seg ingen risiko tilknyttet utførelsen av entreprisen. Det vil ikke bli avtalt avregning av mengder. Til gjengjeld vil Totalentreprenøren få ut samme enhetspris for alle som måtte melde seg inn som medlemmer i området. Dette vil føre til en god fortjeneste etter at totalentreprenørens dekningspunkt er passert. Ved mange påmeldinger i et område vil entreprenøren få god betalt for å påta seg all risiko i forbindelse med utbyggingen. Det vil likevel bli kontraktsfestet en øvre begrensning på Totalentreprenørens betaling.

Totalentreprenørens økonomiske soliditet blir nøye gransket. Dersom denne ikke vurderes tilfredsstillende, vil det krevd morselskapsgaranti, eller andre former for sikkerhetsstillelse. Råde VA vil ikke tilby Totalentreprenøren noen garanti. Det har i tidligere tilsvarende prosjekter vært tilstrekkelig å vise til prosjektets gjennomføringsmodell.

Innskuddene på områdets klientkonto skal fullt og helt øremerkes utbyggingen av det aktuelle delområdet. Den gjennomføringsmodellen Råde VA har valgt sikrer altså en høy grad av leveransesikkerhet for sine medlemmer. 

Budsjettet som er øremerket til prosjektutvikling, oppfølging/kvalitetssikring og andre kostnader er de resterende kr 25 000, som innbetales til en felles prosjektkonto som disponeres av styret.

4. Innhenting av tilbud – kontrahering av utførende entreprenør

Målsetningen er å innhente tilbud fra flere entreprenører som er riktig dimensjonert til å kunne påta seg oppdraget som totalentreprenør. Det er naturligvis ikke mulig å garantere pris eller betingelser i denne forbindelse. Ut fra tidligere erfaring er det likevel realistisk å budsjettere med en entreprisekost tilsvarende ca. kr. 225 000  per eiendom.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser