§ 1 Foretakets navn

Samvirkeforetakets navn er Råde VA-Utvikling SA.

§ 2 Forretningskontor

Foretaket har sitt forretningskontor i Oppegård kommune.

§ 3 Formål

Foretakets formål er å gjennomføre utbygging av vann og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune. Foretaket har ikke til formål å drifte anlegget eller drive med økonomisk virksomhet.

§ 4 Virksomhet

Foretakets virksomhet er å planlegge, utarbeide kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging og å gjennomføre utbygging av vann og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.
Etter utbygging overføres vann- og avløpsledningsnett vederlagsfritt til RÅDE VANN OG AVLØP DRIFT SA som skal benytte anlegget til levering av VA tjenester til sine medlemmer.

§ 5 Juridisk person

Foretaket er selveiende og en frittstående juridisk person. Foretakets medlemmer står ikke ansvarlig for foretakets forpliktelser. Foretaket kan inngå avtale med medlemmer om investeringstilskudd til realisering av foretakets formål.

Foretakets firma signeres av styret i fellesskap.

§ 6 Medlemmer

Alle som eier og/eller fester eiendom og/eller er grunneiere i Råde kommune kan bli medlem. Styret avgjør søknad om medlemskap. En eiendom, herunder også festetomter, punktfeste eller tilsvarende, må ha minst ett medlemskap. Ett medlemskap svarer i utgangspunktet for ett investeringstilskudd. Ett medlemskap har en fysisk tilknytning til hovedanlegget.

For medlemskap med flere enn en enhet skal investeringstilskudd betales etter reell belastning på anlegget. Dette gjelder kun for andel hovedanlegg og settes til en andel av investeringstilskuddet.
Som medlemskap med flere enn en enhet regnes eiendommer med mer enn en hytte og/eller bolig, campingplasser, næringseiendommer, borettslag og andre tilsvarende eiendommer, samt sammenslutninger av medlemmer der tekniske forhold ligger til rette for fellesløsninger.

I tilfeller med sammenslutninger hviler det på innretningene selv å fremme forslag til løsning for styret, som tar stilling til det og setter vilkår til løsningen. En hytte med ett anneks med innlagt vann på inntil 50 m2, eller flere anneks med innlagt vann samlet på inntil 70 m2, skal uansett anses som en enhet. Dersom slik enhet senere seksjoneres, fradeles eller på annen måte endres slik at bruk av flere eiere hver for seg muliggjøres, skal eiendommen ikke lenger telle som en enhet.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foretaket.

§ 8 Medlemmenes plikter

Det enkelte medlem plikter å dekke sin del av den ideelle utbyggingskostnaden for utbyggingen av vann- og avløpsanlegget. Ved innmelding i Råde VA-Utvikling Samvirke forplikter det enkelte medlem samtidig å bli andelseier i RÅDE VANN OG AVLØP DRIFT SA.

§ 9 Foretakets plikter

Foretaket plikter å levere pumpekum og føre ledninger frem til denne. Pumpekummen plasseres på et på forhånd avtalt punkt på hver enkelt eiendom. Alle kostnader knyttet til fremføring av ledninger fra pumpekum til den enkelte hytte/bolig, innvendige installasjoner, fremføring av strøm til pumpekum og øvrige installasjoner som ikke er dekket av fellesanlegget, er medlemmets eget ansvar.

Foretaket plikter å avklare forholdet til grunneiere hvor det skal legges ledninger over de respektive eiendommer.

§ 10 Medlemskontingent

Det skal ikke betales medlemskontingent.

§11 Andelsinnskudd

Stifterne plikter ikke å gjøre andelsinnskudd ved stiftelsen. Nye medlemmer plikter ikke å betale andelsinnskudd.

§12 Nye medlemmer

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Styret vurderer søknaden i lys av kapasiteten i anlegget og har fullmakt til å godkjenne eller forkaste søknaden. Søknaden må fremlegges for årsmøtet dersom den betinger vesentlige investeringer utover tilkobling til eksisterende anlegg.

Anlegget er, etter Råde kommunes krav, dimensjonert for et mulig fremtidig behov for at flere eiendommer kan koble seg på anlegget. Foretaket vil bestå etter at ferdigstilt anlegg er overdratt til RÅDE VANN OG AVLØP DRIFT SA for å ivareta innmelding av nye medlemmer.

Eventuelle nye medlemmer som tilkommer etter at byggeprosjektet er startet, er forpliktet til å betale et investeringstilskudd som reflekter økte finans- og administrasjonskostnader, samt ulempe av ideell overkapasitet på eksisterende eller planlagt infrastruktur. Investeringstilskuddet fastsettes av foretakets styre.

Nye medlemmers anleggsarbeid skal utføres i tråd med Råde VA-Utvikling SA‘s spesifikasjoner og skal utføres av entreprenør godkjent av Råde VA-Utvikling SA. Mottatt investeringstilskudd etter at anlegget er satt i drift vil bli overført RÅDE VANN OG AVLØP DRIFT SA.

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan kreve refusjon for faktiske utgifter og rimelige honorarer for faktisk medgått tid. Foretakets utgifter til refusjon av utgifter og honorarer skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§ 15 Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg kan foregå skriftlig hvis ønskelig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet tas omvalg. Er det fremdeles stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 16 Det ordinære Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet er vann- og avløpsforetakets øverste organ. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år, innen juli måned. Årsmøtet varsles av styret senest 1 måned før møtet, direkte til medlemmene. Varsel om årsmøtet skal inneholde saksliste for årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes til medlemmene innen 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Kommunikasjon kan foregå elektronisk.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer som er på valg
6. Innkomne saker

§ 17 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 18 Styret

Foretaket ledes av et styre som er sammensatt av minst 3 og maksimum 8 medlemmer.

Styret skal:

1) Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3) Administrere og føre nødvendig kontroll med foretakets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4) Representere foretaket utad.
5) Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Styret skal påse at det er ført protokoll for hvert styremøte.

§ 19 Tekniske løsninger

Anlegget bygges for helårsdrift.

§ 20 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 21 Oppløsning

Foretaket skal bestå etter overføring av VA-anlegget til RÅDE VANN OG AVLØP DRIFT SA. Forslag om oppløsning av foretaket må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av foretaket krever minst 2/3 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med 2/3 flertall av de medlemmer som er til stede. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter skal eventuelle gjenværende midler tilfalle foretakets formål. Medlemmer har ikke krav på utbetaling ved oppløsning av foretaket.

§ 22 Mislighold

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret og med ¾ flertall ekskludere et foretaksmedlem dersom vedkommende har misligholdt sine forpliktelser overfor foretaket. Et ekskludert medlem har ikke rett til å få tilbakebetalt sitt innskudd. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket.

§ 23 Tvisteløsning

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av tingretten i Oppegård kommune. Voldgiftsrettens leder skal være kyndig i temaet i den aktuelle saken.

Trollåsen, 13.06.2019

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser