§ 1    Foretakets navn

Samvirkeforetakets navn er Råde VA-Utvikling SA.

§ 2 Forretningskontor

Foretaket har sitt forretningskontor i Moss kommune.

§ 3 Formål

Foretakets formål er å gjennomføre utbygging av vann og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune. Foretaket har ikke til formål å drifte anlegget eller drive med økonomisk virksomhet.

§ 4 Virksomhet

Foretakets virksomhet er å planlegge, utarbeide kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging og å gjennomføre utbygging av vann og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.

Etter utbygging overføres vann- og avløpsledningsnett vederlagsfritt til Råde VA-Drift SA som skal benytte anlegget til levering av VA tjenester til sine medlemmer.

§ 5    Juridisk person

Foretaket er selveiende og en frittstående juridisk person. Foretakets medlemmer står ikke ansvarlig for foretakets forpliktelser. Foretaket kan inngå avtale med medlemmer om investeringstilskudd til realisering av foretakets formål.

Foretakets firma signeres av styret i fellesskap.

§ 6    Medlemmer

Alle som eier og/eller fester eiendom og/eller er grunneiere i Råde kommune kan bli medlem. Styret avgjør søknad om medlemskap.

Medlemskap teller pr. eiendom med Gnr./Bnr.

§ 7    Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foretaket.

§ 8    Medlemmenes plikter

Det enkelte medlem plikter å dekke sin del av den ideelle utbyggingskostnaden for utbyggingen av vann- og avløpsanlegget.

Ved innmelding i Råde VA-Utvikling Samvirke forplikter det enkelte medlem samtidig å bli andelseier i Råde VA-Drift SA.

§ 9    Foretakets plikter

Foretaket plikter å levere pumpekum og føre ledninger frem til denne. Pumpekummen plasseres på et på forhånd avtalt punkt på hver enkelt eiendom. Alle kostnader knyttet til fremføring av ledninger fra pumpekum til den enkelte hytte/bolig, innvendige installasjoner, fremføring av strøm til pumpekum og øvrige installasjoner som ikke er dekket av fellesanlegget, er medlemmets eget ansvar.

Foretaket plikter å avklare forholdet til grunneiere hvor det skal legges ledninger over de respektive eiendommer.

§ 10    Medlemskontingent

Det skal ikke betales medlemskontingent.

§11    Andelsinnskudd

Stifterne plikter ikke å gjøre andelsinnskudd ved stiftelsen. Nye medlemmer plikter ikke å betale andelsinnskudd.

§12    Nye medlemmer

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Styret vurderer søknaden i lys av kapasiteten i anlegget og har fullmakt til å godkjenne eller forkaste søknaden. Søknaden må fremlegges for årsmøtet dersom den betinger vesentlige investeringer utover tilkobling til eksisterende anlegg.

Anlegget er, etter Råde kommunes krav, dimensjonert for et mulig fremtidig behov for at flere eiendommer kan koble seg på anlegget. Foretaket vil bestå etter at ferdigstilt anlegg er overdratt til Råde VA-Drift SA for å ivareta innmelding av nye medlemmer.

Eventuelle nye medlemmer som tilkommer etter at byggeprosjektet er startet, er forpliktet til å betale et investeringstilskudd som reflekter økte finans- og administrasjonskostnader, samt ulempe av ideell overkapasitet på eksisterende eller planlagt infrastruktur. Investeringstilskuddet fastsettes av foretakets styre.

Nye medlemmers anleggsarbeid skal utføres i tråd med Råde VA-Utvikling SA‘s spesifikasjoner og skal utføres av entreprenør godkjent av Råde-VA Utvikling SA.

Mottatt investeringstilskudd etter at anlegget er satt i drift vil bli overført Råde VA-Drift SA.

§ 13    Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan kreve refusjon for faktiske utgifter og rimelige honorarer for faktisk medgått tid. Foretakets utgifter til refusjon av utgifter og honorarer skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14   Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§ 15   Stemmegivning på årsmøtet

Et vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg kan foregå skriftlig hvis ønskelig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Ved stemmelikhet tas omvalg. Er det fremdeles stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 16   Det ordinære Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet er vann- og avløpsforetakets øverste organ. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år, innen juli måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag til dato for årsmøtet må foreligge 4 uker for årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes til medlemmene innen 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Kommunikasjon kan foregå elektronisk.

Innkallingen til årsmøtet skal minst inneholde styrets beretning, regnskap, budsjett, status/fremdrift og saksliste for årsmøtet, inkl forslag til valg av tillitsmenn.

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.    Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.    Styrets årsberetning
4.    Regnskap og budsjett
5.    Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer som er på valg
6.    Innkomne saker
7.    Eventuelt

§ 17   Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 18   Styret

Foretaket ledes av et styre som er sammensatt av minst 3 og maksimum 8 medlemmer.

Styret skal:
1)    Iverksette årsmøtets bestemmelser,
2)    Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3)    Administrere og føre nødvendig kontroll med foretakets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4)    Representere foretaket utad.
5)    Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal påse at det er ført protokoll for hvert styremøte.

§ 19   Tekniske løsninger

Anlegget bygges for helårsdrift.

§ 20   Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 21   Oppløsning

Foretaket skal bestå etter overføring av VA-anlegget til Råde VA-Drift SA.

Forslag om oppløsning av foretaket må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av foretaket krever minst 2/3 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med 2/3 flertall av de medlemmer som er til stede.

Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter deles foretakets eventuelle netto formue på medlemmene i tråd med samvirkerettslige prinsipper.

§ 22   Mislighold

Årsmøtet kan etter innstilling fra styret og med ¾ flertall ekskludere et foretaksmedlem dersom vedkommende har misligholdt sine forpliktelser overfor foretaket. Et ekskludert medlem har ikke rett til å få tilbakebetalt sitt innskudd. Vedkommende har heller ikke rett til økonomisk vederlag av noen art fra foretaket.

§ 23   Tvisteløsning

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av tingretten i Moss kommune. Voldgiftsrettens leder skal være kyndig i temaet i den aktuelle saken.

Moss, 22.09.2014

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser